Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1

Εντοπισμός 15 δυσκολιών

Ποσοτικών και Ποιοτικών των γυναικών που εργάζονται εξ αποστάσεως

Εντοπισμός των 15 δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που εργάζονται εξ αποστάσεως, σε περιπτώσεις που μπορούν να βοηθηθούν από διευθυντές και υπευθύνους, με στόχο να ξεπεράσουν τις σημαντικότερες δυσκολίες με τη χρήση καθοδήγησης και εργαλείων συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αποτέλεσμα 2

Εντοπισμός 15 δυσκολιών

Ποσοτική και Ποιοτική ανάλυση από την οπτική του Μάνατζερ/Υπευθύνου Ανθρώπινου Δυναμικού/Διευθυντή

Ορισμός των 15 βασικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές/υπεύθυνοι που υποστηρίζουν τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους

Self Assessments

Αποτέλεσμα 3

Δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού και λίστας ελέγχου για τους διευθυντές

Ένας οδηγός κατάρτισης & μια λίστα ελέγχου για τους διευθυντές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των εντοπισμένων δυσκολιών και τον τρόπο κατάρτισης των εξ αποστάσεως εργαζομένων.

Reports

Self Assessments

Αποτέλεσμα 4

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Reports

Self Assessments